AD117. 청동화 -여기저기 알튐및 산화가 보여짐- (2.5kg)

 

 

 

 

 

 

 

AD116. 청동우등 -여기저기 알튐및 산화가 보여짐- (5kg)

 

 

 

 

 

 

 

AD115. 청동화 -여기저기 알튐및 산화가 보여짐- (2.3kg)

 

 

 

 

 

 

 

AD114. 청동방정 -여기저기 알튐및 산화가 보여짐- (2.4kg)

 

 

 

 

 

 

 

AD113. 청동작 -여기저기 알튐및 산화가 보여짐- (1.04kg)

 

 

 

 

+ Recent posts